Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Vimea

Artikel 1 Definities

Vimea: onder Vimea wordt in deze voorwaarden verstaan Vos India Meubelen En Accessoires. Verdere contactgegevens zijn te vinden onderaan deze algemene voorwaarden.

Koper: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf welke middels de webshop van Vimea op www.vimea.nl met Vimea een overeenkomst sluit.

Artikel 2  Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Vimea te sluiten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Vimea gedane aanbiedingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van koper wordt door Vimea uitdrukke­lijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepa­lingen van kracht.

Vimea heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Vimea zal koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij Koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de algemene voorwaarden maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.

Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens Vimea binden Vimea slechts indien zij door Vimea worden bevestigd.

Artikel 3  Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Vimea, zowel mondeling als schriftelijk – waaronder ook digitale aanbiedingen worden verstaan – zijn vrijblijvend en geldig gedurende de bij het aanbod gegeven termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn is het aanbod van Vimea geldig zo lang de voorraad strekt.

De inhoud van de aanbiedingen en andere van Vimea afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en diensten. Vimea kan echter niet garanderen dat alle door Vimea op welke wijze dan ook verstrekte informatie juist en volledig is. Alle prijzen, beschikbaarheid en overige door Vimea verstrekte informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Bij handgemaakte producten in de Vimea collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

Bij producten van hout is Vimea niet aansprakelijk voor verkleuren, scheuren, kieren, kromtrekken e.d. Hout is een natuurproduct dat kan werken c.q. uitzetten, krimpen, verkleuren de Koper dient hiermee rekening te houden.

Artikel 4  Totstandkoming van overeenkomsten

Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Koper het door Vimea gedane aanbod aanvaardt en Koper voldoet aan de door Vimea gestelde voorwaarden.

Indien Koper via elektronische weg het aanbod van Vimea aanvaardt, bijvoorbeeld via het bestelproces op de website van Vimea, bevestigt Vimea onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg door Vimea aan Koper is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van Koper in, tenzij Vimea binnen deze termijn al aan Koper meldt dat geen overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5  Gegevens verstrekt door Koper

Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vimea aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Vimea worden verstrekt. Koper staat in voor de juistheid van de gegevens. Koper vrijwaart Vimea voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door Koper verstrekte gegevens.

Artikel 6 Uitvoering en levering

Vimea zal, indien niet anders is overeengekomen, de bestelde zaken binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na datum totstandkoming overeenkomst aan Koper leveren. Zodra de te leveren zaken op het door Koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de zaken op Koper over.

Indien de bestelde zaken meubels betreffen geldt dat vooraf door (of namens) Vimea contact wordt opgenomen met Koper teneinde een afleverdatum en tijdstip van de bestelde zaken af te spreken.

Bij de levering van meubels geldt voorts nog het volgende. Voorwaarde voor levering van meubels in appartementen is dat – indien het appartement zich niet op de begane grond bevindt – er een lift in het appartement aanwezig dient te zijn die de meubels kan transporteren. Koper staat er tevens bij de koop van meubels voor in dat de meubels (althans het gekochte meubelstuk) de gewenste locatie zonder obstakels en extra inspanningen kunnen bereiken. Wanneer het meubelstuk onverhoopt niet past, er geen lift aanwezig is, dan wel er extra inspanningen noodzakelijk zijn neemt Vimea het meubelstuk retour. De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van Koper.

Koper draagt er zorg voor dat bij de aflevering van meubels, althans een meubelstuk, de oprit voldoende is vrijgemaakt, er sprake is van voldoende doorgang in de looppaden of trappenhuizen en dat obstakels van de grond, de muur of het plafond zijn verwijderd.

Indien de afgesproken levertijd dreigt te worden overschreden, wordt Koper hiervan onmiddellijk door Vimea op de hoogte gesteld.

Artikel 7 Prijzen & bijkomende kosten

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Indien er sprake is van bijkomende kosten – zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten, plaatsingskosten en kosten van rembours – worden deze door Vimea, voor zover mogelijk, vooraf aan Koper medegedeeld.

Vimea is gerechtigd de overeengekomen prijzen vóór de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, alsmede vanaf drie maanden daarna (voor ­zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is vol­tooid) te wijzigen. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen is Vimea te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Koper heeft in voornoemde gevallen het recht de overeenkomst (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te ontbinden.

Alle teksten en prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van schrijf- en typefouten.

Artikel 8  Betaling

Koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen op de tussen hem en Vimea overeengekomen wijze. Indien de overeenkomst middels het bestelproces op de website tot stand komt, kan Koper aan zijn betalingsverplichting voldoen middels één van de in het bestelproces op de website van Vimea opgenomen wijzen. Sommige betaalwijzen vereisen betaling vooraf terwijl andere betaalwijzen betaling achteraf vereisen. Koper dient in ieder geval, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na datum totstandkoming overeenkomst aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente verschuldigd, per maand of gedeelte daarvan.

De buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van Koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien Koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 14 dagen door Vimea tot betaling is aangemaand.

Artikel 9  Herroepingsrecht bij bestellingen via de webshop.

Koper heeft het recht de met Vimea gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken.Deze genoemde termijn gaat in op de dag na de dag waarop Koper – of een door de Koper aangewezen derde – de bestelde zaken heeft ontvangen.

Koper oefent het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van 14 dagen het ingevulde modelformulier, dat te vinden is op de website van Vimea aan Vimea op te sturen of Vimea binnen de genoemde termijn een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen. Indien Koper op elektronische wijze de verklaring tot ontbinding uitbrengt, dan wordt de ontvangst van deze verklaring onverwijld bevestigd.

Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 genoemde verklaring, dient Koper de bestelde zaak/de zaken aan Vimea te retourneren. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak/de zaken.

Vimea vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding de betalingen die zij in dat kader van Koper heeft ontvangen. Deze kosten omvatten tevens de kosten van de heenzending van de bestelling. De kosten zullen worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat Vimea ze van Koper heeft ontvangen. De verplichting tot terugbetaling bestaat pas indien Vimea de geretourneerde zaken van Koper heeft ontvangen.

Koper is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de bestelde zaak/de zaken die het gevolg zijn van het onzorgvuldig omgaan met de bestelde zaak/de zaken en de verpakking in de periode voorafgaand aan het uitoefenen van het herroepingsrecht.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens de specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Het formulier tot herroeping kan worden gedownload.

Artikel 10  Overmacht

Indien de toeleverancier(s) van Vimea, door welke oorzaak ook, in gebreke blijven met leveren, danwel niet tijdig of niet deugdelijk leveren, geldt dit ten aanzien van Koper voor Vimea als overmacht vanaf de uiterste leverdatum. Als overmacht heeft eveneens te gelden: ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming,  juridische restricties, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machi­nes, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht. De verplichtingen van Koper worden, wanneer Vimea zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroept, tevens opgeschort.

Indien de overmacht situatie één maand of langer heeft geduurd, heeft Koper het recht de overeenkomst met Vimea voor het gedeelte dat nog niet door Vimea is nagekomen te ontbinden.

Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud

Vimea behoudt zich het eigendom van de aan Koper geleverde zaken voor. Het eigendom van de goederen gaat pas op Koper over op het moment dat Koper alle aan Vimea verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.

Artikel 12  Garantie

Koper wordt aangeraden de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren. In geval van gebreken aan de afgeleverde zaken dient de Koper zich binnen twee maanden na ontdekking van het defect bij voorkeur schriftelijk tot Vimea te wenden. Met inachtneming van de regels over de wettelijke garantie in het Burgerlijk Wetboek (7:17 Burgerlijk Wetboek e.v.) zal Vimea tot herstel of vervanging van de afgeleverde zaken overgaan.

Uitgesloten van garantie is het werken van hout en het roesten cq verkleuren van hout en metaal. Wanneer het gaat om houten meubelen, willen wij erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter kan het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt meestal weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken, krimpen of kromtrekken van het hout. Kleurverschillen, noesten, haar- en krimpscheuren en “”werken”” zijn eigenschappen welke inherent zijn hout. Kraken kan voorkomen door het werken van het hout, logischerwijs valt dit ook niet onder onze garantie.  Hout werkt altijd. Het kan voorkomen (zeker als de tafel dichtbij de verwarming / kachel staat) dat het hout iets krimpt en dat er naden tussen de planken ontstaan. Het hout zal als de kachel weer uit blijft weer iets uitzetten. Dit hoort bij echte houten tafels. Wij kunnen hier geen garantie op geven. Tevens kunnen wij geen garantie geven op het verschijnen van hars. Niemand kan voorspellen of er wel of geen hars zal verschijnen en er is helaas ook niets anders aan te doen dan het te verwijderen en eventueel licht op te schuren tot het schoon is.

Staal kan als het vochtig of nat wordt verkleuren, roesten. U kunt dit voorkomen door het staal 1 x per jaar te behandelen met een transparante coating of met verf voor staal.  Wij geven geen garantie op verkleuren of roesten van hout en/of staal.

Artikel 13  Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsbepaling van dit artikel geldt alleen voor Koper indien Koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De totale aansprakelijkheid van Vimea wegens verwijtbare niet nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

Het in lid 2 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.

Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten indien Koper de schade niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen) na het ontstaan van de schade bij Vimea heeft gemeld.

Artikel 14 Verdere gevolgen van te kort schieten van Koper

Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan Vimea in geval van verzuim van Koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Vimea op Koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn in geval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, alsmede indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard, jegens Koper de schuldsanering wordt uitgesproken, er algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Koper wordt gelegd of indien Koper overlijdt.

In de hiervoor genoemde gevallen heeft Vimea voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk te beëindigen of op te schorten.

Artikel 15 Persoonsgegevens

Vimea zal persoonsgegevens van Koper zorgvuldig – overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens – verwerken. De overdracht van gevoelige betaalgegevens (bank- en/of creditcardgegevens) vindt versleuteld plaats.

 Artikel 16  Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Klachtenprocedure

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden kan Koper bij klachten over de dienstverlening van Vimea hierover contact opnemen met Vimea op de onderstaande contactgegevens. Dit dient binnen vijf dagen na het ontstaan van de klacht te gebeuren. Vimea zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de klacht hierover contact opnemen met Koper en een eventuele oplossing onderzoeken.

Gegevens Vimea

Vos India Meubelen En Accessoires

Centrumpassage 89 2903 HB Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer: 010-3140524 tijdens openingstijden bereikbaar

E-mailadres: info@vimea.nl

KvK-nummer: 67697526

Btw-identificatienummer: NL857136367B